Tập trung đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị, hình thành một số đô thị nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, nhất là chú trọng vai trò người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng…

Những năm qua, hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông tại thị xã Hoà Thành được đẩy mạnh đầu tư, bộ mặt đô thị của Hoà Thành ngày càng khang trang, văn minh. Tuy nhiên, địa phương cần nỗ lực hơn nữa, tập trung hoàn thành các tiêu chí để Thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

Chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế

Thị xã Hoà Thành xác định công tác quy hoạch là khâu quan trọng trong việc định hướng, quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và đã thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Trong đó đã thực hiện quy hoạch phân khu các phường Long Hoa, Long Thành Bắc, Long Thành Trung, Hiệp Tân; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thị xã và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phường Long Thành Trung. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Hoà Thành tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2045 và đề án phân loại thị xã Hoà Thành là đô thị loại III.

Nét xuân đặc thù của thị xã Hoà Thành - Báo Tây Ninh Online

Bên cạnh đó, thị xã Hoà Thành đã triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt và công bố công khai, bảo đảm theo quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thường xuyên. Việc quản lý, sử dụng đất công nói chung, đất công ích do UBND xã, phường quản lý đạt hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp.

Công tác xử lý nước thải đô thị, khu dân cư được quan tâm thực hiện, phối hợp cùng các ngành tỉnh triển khai thực hiện giai đoạn 1 hệ thống xử lý nước thải đô thị thị xã Hoà Thành với quy mô 5,4 ha tại ấp Trường Huệ, xã Trường Tây. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm mới.

Theo ông Lê Hồng Vân- Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành, địa phương cơ bản đáp ứng về điểm tiêu chí phân loại đô thị loại III nhưng cần tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để đến năm 2025, thị xã Hoà Thành trở thành đô thị loại III theo kế hoạch.

Kinh tế phục hồi và phát triển là cơ sở để Hoà Thành đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị; chủ động mở rộng liên kết vùng với các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh qua các trục giao thông kết nối trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; thành tựu của các nhiệm kỳ qua tiếp tục được phát huy; những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm của các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng làm nên thành tựu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Thời gian tới, Hoà Thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị (thoát nước, chiếu sáng), cụm công nghiệp.

Tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thúc đẩy và phối hợp các sở, ngành tỉnh xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh nhằm thu hút đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị xã Hoà Thành đến năm 2045, Đề án phân loại đô thị Hoà Thành là đô thị loại III, đủ điều kiện thành lập thành phố thuộc tỉnh.

Thực hiện quản lý quy hoạch, chương trình phát triển đô thị thị xã Hoà Thành đến năm 2030; tổ chức quản lý hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang đô thị, lập quy hoạch phân khu 2 xã Long Thành Nam và Trường Hoà để đủ điều kiện thành lập phường.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, thực hiện các chính sách khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phối hợp các cấp, ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Long Hoa, nâng cấp các chợ xã đạt chuẩn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 70% chợ được công nhận chợ văn minh thương mại.

Tập trung đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị, hình thành một số đô thị nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, nhất là chú trọng vai trò người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất công ích của các xã, phường nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất chặt chẽ, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác thải làm ô nhiễm môi trường; đăng ký thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh triển khai kế hoạch phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, có chính sách hỗ trợ công tác vận động nhân dân tham gia đăng ký sử dụng nước sạch, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

Đảng bộ, chính quyền và người dân Hoà Thành nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 31.8.2017 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, Thị xã có 1.000 doanh nghiệp (bao gồm các chi nhánh); chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2020 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 4.1.2023 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Tây Ninh

Liên quan